Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013) έσπευσε να εξομολογήσει “πνευματικῷ τῷ τρόπῳ”

http://anatoliki-orthodoksi-ekklisia.blogspot.com

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Γέροντας Γαβριήλ ο Αγιοβαρναβίτης της Κύπρου (+2013)

έσπευσε να εξομολογήσει “πνευματικῷ τῷ τρόπῳ”

Σέ γυναικεῖο κοινόβιο τῆς Ἑλλάδος μόναζε πνευματική θυγατέρα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ τοῦ Ἁγιοβαρναβίτη της Κύπρου. Αὐτός συνέχιζε τό ἔργο τῆς χειραγωγήσεως ψυχῶν στή Λευκωσία. Μία ἡμέρα ἡ μονάστρια αὐτή εἶχε τήν ἀνάγκη τοῦ Γέροντος. Τόν ἐπικαλέσθηκε λέγοντας:

—Γέροντα, τώρα, πού σέ ἔχω ἀνάγκη, ἐσύ βρίσκεσαι τόσο μακρυά. Στό πρόβλημα πού ἔχω τώρα, μόνο ἐσύ θά μποροῦσες νά μέ βοηθήσης!

Ἐξομολογήθηκε στή Γερόντισσα τήν ἐπιθυμία της καί ἐκείνη τήν παραμύθησε, ὅσο μποροῦσε, λέγοντας ὅτι εἶναι ἀδύνατο νά καλέσουν τό Γέροντα ἀπ᾽ τήν Κύπρο. Δέν ἦταν μόνο, ὅτι δέν γνώριζαν ἄν ὁ Γέροντας μποροῦσε νά ταξιδέψη, ἀλλά καί γιά τό Μοναστήρι ἦταν μία δαπάνη σημαντική καί ἀπαιτοῦσε καί χρόνο.

Ὁ Γέροντας ἔλαβε τό μήνυμα τῆς ἐπιθυμίας τῆς πνευματικῆς του θυγατρός “πνευματικῷ τῷ τρόπῷ” ἀπ᾽ τούς Ἁγ. Ἀγγέλους, μέ τούς ὁποίους εἶχε ἰδιαίτερη συνεργασία, καί αὐτοί θαυμαστῶς τόν μετέφεραν στό ἑλλαδικό κοινόβιο. Παρουσιάσθηκε καί ἐξομολόγησε τή μονάστρια, πού τόν κάλεσε στήν προσευχή της, μέ τή γνώριμη, πατρική στοργή του. Ἐκείνη ἀλαφρωμένη ἔσπευσε στή Γεροντίσσα, νά τήν εὐχαριστήση, γιατί προθυμοποιήθηκε νά τόν καλέση καί μάλιστα τόσο γρήγορα. Ἡ Γερόντισσα ἐξεπλάγη, ὅταν ἄκουσε ἀπ᾽ τά χείλη τῆς μονάστριας ὅτι ἐξομολογήθηκε στό Γέροντα, γιατί δέν εἶχε κάνει καμμία κίνησι, γιά νά τόν καλέση στό Μοναστήρι. Τοῦ τηλεφώνησε τότε ἐνώπιον τῆς μονάστριας καί διαπίστωσε ὅτι βρισκόταν στό κελλί του τήν ὥρα πού ἡ μονάστρια ὁμολογοῦσε ὅτι ἐξομολογήθηκε καί τοῦ τό ἀνέφερε, γιά νά λάβη τήν ἀπάντηση:

—Πῶς ἦταν δυνατόν νά ἀρνηθῶ νά βοηθήσω μία ψυχή, πού μέ ζήτησε μέ ἐπιμονή καί σωτήρια ἐπιθυμία;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s